MEPÜ ettevõtmised

september, 2023

Projektist Tööstusparkide mõju ja võimalused väikeettevõtjatele
8.9. juunil 2018 toimus Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse korraldamisel Raplamaa
Partnerluskogu strateegia 20142020 meetmest 2 toetatud projekti „Tööstusparkide mõju ja
võimalused piirkonna väikeettevõtjatele“ raames kogemuskoolitusõppereisi IdaVirumaale.

Eesmärgiks oli tutvustada Märjamaa piirkonna väikeettevõtjatele tööstuspargi mõjusid ettevõtlusele
ning olla valmis kasutama ära kõiki tööstuspargi eeldatavaid võimalusi. Projekt oli ajendatud Orgita
tööstuspargi rajamise kavatsustest.

Kogemuskoolitusõppereisi käigus tutvuti Jõhvi Äripargiga ning Narva Tööstuspargiga. Meie
vastuvõtjaks oli SA IdaVirumaa Tööstusalade Arendus (IVIA) juhatuse liige Teet Kuusmik. Oma
ettekandes kõneles T. Kuusmik IVIA tegevuse eesmärkidest, tegevustest, tulemustest ja väljakutsetest.
IVIA näol on tegemist avaliku sektori arendusorganisatsiooniga, sihtasutusega, mis oma olemuselt on
3 in 1, s.o sotsiaalne ettevõtlus IdaVirumaa tööhõive probleemide lahendamiseks,
promotsiooniagentuur IdaVirumaa turundamiseks ning arendusorganisatsioon kui arendusprojektide
käivitaja ja kinnisvara omanik.

T. Kuusmik rõhutas, et arendusprojektide juures on kõige olulisem unikaalsus, oma sihtgrupi leidmine
ning sellele vastav turundus. Eelkõige on IdaVirumaa tööstusparkide arendusprojektid suunatud kõrge
lisandväärtusega ettevõtluse toomiseks piirkonda, mille tulemusel suureneksid kohalike inimeste
sissetulekud ja saaks rakendust kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud, kes täna sõidab IdaVirumaalt tööle
Tallinnasse. Hinnanguliselt on neid kuni 3000 inimest. IVIA pakub ettevõtjatele ärimudelit, milles on
loodud kõik eeldused Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele vastava äritegevuse alustamiseks
piirkonnas. Alustavale ettevõttele leitakse sobiv maavaldus, osutatakse igakülgset abi suhtlemisel
kohaliku omavalitsusega, vajadusel nõustatakse ehitusettevõtete leidmisel, hiljem ka tööjõu
värbamise, logistika, turunduse jt. probleemide lahendamisel. Sihtasutuse töö tulemuslikkuse
mõõdikuks on loodud uute töökohtade ja piirkonda toodud investeeringute hulk. Väga oluline on ka
kommunikatsioon avalikkusega.

Küsimusele, kas tööstuspargid meelitavad olemasolevatest väikeettevõtetest töötajaid ära, oli vastus,
et pigem konkureerivad IdaVirumaa ettevõtjad tööjõu pärast Tallinna ja Soomega, kus palgatase on
kõrgem. Lisaks saime teada, et IdaVirumaa tööstuspargi eesmärk on tuua piirkonda olemuslikult
pigem spetsiifilisemate tegevusaladega firmasid, mille läbi leiaksid rakendust eelkõige kõrgharidusega
töötajad, kuid laiemas tähenduses looks see uusi töökohti ja võimalusi kõigile töötajatele ja
ettevõtjatele. Sellel oleks positiivne mõju kogu piirkonna arengule.

Lisaks tööstusparkidele tutvuti, kuidas on võimalik endine tööstuspiirkond enda heaks n ö tööle panna
teeninduse ja turismi vallas. Õppereisi teisel päeval toimus Kohtla kaevandusmuuseumis seminar
„Tööstusalast turismiobjektiks“ koos Aidu karjääri külastusega, mis on üks omanäolisemaid
tehismaastikke Eestis ja mida kasutatakse üha enam turismiatraktsioonina.

Projekti teine osa, kriisisituatsioonides ellujäämise koolitus, toimus 26. juulil. Koolituse eesmärgiks oli
õppida tunnetama oma käitumist pinge või kriisiolukorras ehk mis meiega juhtub, kui peame
toimetama tingimustes, kus meid piirab näiteks kas aeg või limiteeritud kommunikatsioonivõimalused
või kus peame toime tulema ootamatu kriitilise sündmusega.

Toimus seikluslik koolitus keerulisse olukorda pandud väikeettevõtja leidlikkuse arendamiseks,
enesehinnangu tõstmiseks, erinevate lahendusvariantide seast sobivate leidmiseks, otsustuskindluse
kasvatamiseks. Koolituse viis läbi Tiimitöö koostöös Psience OÜga viidi läbi praktiline
meeskonnatöö mäng „No Easy Day“, millele järgnes mängu analüüs koos kriisikäitumise koolitusega,
teoreetiline vaade toimunud meeskonnatööle ja selle sidumine kriisikäitumisega. Räägiti, kuidas on aju
tasandil meie mõtted, tunded ja käitumine reguleeritud. Seda selleks, et mõista paremini, miks
käitume pingelises olukorras (nt võistluslikus olukorras või kriisisituatsioonis) nii nagu käitume.
Analüüsiti kriisikäitumise dünaamikat ning olulisemaid eduka kriisikäitumise alustalasid.