Põhikiri

Mittetulundusühing Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus


I Üldsätted


1. Asutatava mittetulundusühingu nimi on Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus.
Edaspidi Ühing.
Ametlik lühend: MEPÜ
2. Ühing on sellesse kuuluvate liikmete vabatahtlik organisatsioon nende poolt seatud
eesmärkide saavutamiseks. Oma tegevusest laekuvat võimalikku tulu liikmete vahel ei jagata.
3. Õiguslikult on Ühing eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
seadustest, asutamislepingu otsustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
4. Ühing korraldab oma suhted teise poolega lepingulisel alusel.
5.Ühingu juhatuse asukoht on Raplamaa, Märjamaa ja aadress Tehnika 11 Märjamaa 78304
Raplamaa.


II Ühingu asutamise eesmärgid


1. Ettevõtjate omaalgatuslik ühendamine.
2. Ettevõtjate vahelise koostöö korraldamine.
3. Regionaalsele arengule kaasaaitamine.
4. Ettevõtlusalase teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine.
5. Seminaride ja kursuste korraldamine.
6. Ettevõtjatele võimaluste otsimine ja projektide koostamine.
7. Ühisürituste korraldamine.
8. Ühenduse liikmete huvide kaitsmine.
9. Ettevõtjatele väliskontaktide leidmine.
10.Õigusalaste ettepanekute tegemine omavalitsustele, valitsusele ja riigikogule.
11. Projektidele krediteerimise võimaluste otsimine.
12.Noorte hulgas ettevõtluse propageerimine nende kaasamisega üritustel.


III Ühingu liikmed


1.Ühingu asutajaliikmed on Ühingu asutamislepingu sõlminud füüsilised ja juriidilised isikud,
kes kinnitavad käesoleva põhikirja.
2.Ühingu tegevliikmeteks võivad saada ettevõtlusega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud,
kes vastavad Ühingu põhikirja nõuetele ja esitavad juhatusele
sellekohase kirjaliku avalduse.
3.Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga ja liikmemaksuga, millede suuruse määrab
üldkoosolek.
4. Ühingu liikmed võtavad aktiivselt osa ühingu tegevusest.
5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, keeldumise korral võib taotleja nõuda, et
tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
6. Ühingu liikmeks võtmise otsustab juhatus häälteenamusega, oma otsust ei pea juhatuse
liige motiveerima.
7. Ühingu liikmete arvestuse korraldab juhatus.
8. Juriidilise isiku ümberkujundamisel selle liikmelisus säilib. Füüsilisest isikust liikme surma
korral ja juriidilisest isikust liikme lõppemise korral nende liikmelisus lõpeb.9. Ühingu liikme kohustuste rikkumisel arvatakse liige Ühingust välja juhatuse ettepanekul
üldkoosoleku otsusega, millest teatatakse talle kirjalikult. Ühingust omal soovil
väljaastumiseks esitab liige avalduse juhatusele. Liikmelisus lõpeb otsuse tegemisele või
avalduse esitamisele järgnevast päevast.
10. Liikmelisuse lõppemise korral majandusaasta keskel tuleb liikmemaks maksta kogu
majandusaasta eest, sellel isikul ei ole õigusi Ühingu varale ja talle ei teostata
tagasimakseid.


IV Ühingu liikme õigused


Ühingu liikmel on õigus:
1. Osaleda Ühingu liikmete koosolekutel.
2. Võtta osa Ühingu üritustest.
3. Esitada kandidaate Ühingu juhatusse ja kontrollorganitesse.
4. Valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja kontrollorganitesse.
5. Esitada ettepanekuid ja teha arupärimisi Ühingu juhtorganitele.
6. Kasutada põhikirja ja juhatuse otsustega määratud korras Ühingu vara.
V Ühingu liikme kohustused.
Ühingu liikmel on kohustus:
1. Tunnustada Ühingu põhikirja ja tegutseda vastavuses Ühingu eesmärkidega.
2. Tasuda sisseastumismaks ja igaaastane liikmemaks kehtestatud suuruses ning tähtaegadel.
3. Järgida Ühingu juhatuse korraldusi seoses Ühingu tegevusega.
4. Täita põhikirja ja üldkoosolekute otsustega kehtestatud kohustuslikke nõudeid seoses
Ühingu tegevusega.
5. Kasutama heaperemehelikult ja säästvalt Ühingu vara.
6. Järgida ärieetikat ning moraali ja käitumisnorme suhetes teiste Ühingu liikmetega ning
väljaspool Ühingut.
7. Mitte teha poliitilisi avaldusi Ühingu nimel või Ühingule viidates.
VI Juhtimine
1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Selles võivad osaleda kõik Ühingu
liikmed.
2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus korraliselt üks kord aastas. Korralise koosoleku
toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse Ühingu liikmeid sidevahendite – post,
faks, telefon, e-mail – teel vähemalt seitse (7) päeva ette.
3. Juhatus peab kokku kutsuma erakorralise koosoleku kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust
näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist
üldkoosolekut seitsme (7) päeva jooksul, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda
samas korras .
4. Koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtavad osa üle poole (50 % + 1) Ühingu
liikmetest. Juhul kui see nõue ei ole täidetud, kutsutakse kokku uus koosolek kahe (2) nädala
jooksul, mis on otsustusvõimeline vaatamata osalejate arvule.
5. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning ühingu
vabatahtlikuks lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või
ümberkujundamine ) seaduses sätestatud juhtudel, peab olema häälteenamus vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmete poolt antud häältest.6. Ühingu liige võib lihtkirjaliku volikirjaga volitada teist Ühingu liiget teda üldkoosolekul
esindama. Üks Ühingu liige võib esindada korraga ühte Ühingu liiget.
7. Ühingu üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures igal liikmel on
üks hääl.
8. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Ühingu liige ei
saa ise e g a es i nd aja vahendusel hääletada tema vastu nõude esitamist või sellest vabastamist
Ühingu poolt.
9. Üldkoosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused. Juurde tuleb
prot oko lli s märk i d a igas küsimuses tehtud ettepanekud ja nende hääletamise tulemused.
Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
10.Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai enam hääli. Häälte
võrdsel jagunemisel otsustab liisk.
11.Üldkoosoleku ainupädevus on:
11.1. Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine.
11.2. Majandusaasta aruande kinnitamine.
11.3. Uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine.
11.4. Juhatuse liikmete valimine ja töö eest tasu määramine.
11.5. Ühingu vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu
määramine.
11.6. Ühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine seaduses sätestatud juhtudel.
11.7. Juhatuse vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes Ühingu esindaja
määramine.
11.8. Ühingu revidendi määramine, kelleks ei saa olla Ühingu juhatuse liige ega
raamatupidaja. Revident on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
11.9. Jooksvaks majandusaastaks liikmeks astumise maksu ja igaaastase liikmemaksu
kehtestamine.
11.10.Ühingu poolt stipendiumide ja toetuste asutamine ning nende jaotamine.
12. Ühingu üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, mille valib ja
kutsub tagasi üldkoosolek.
13. Juhatus juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, Ühingu põhikirjast,
liikmete üldkoosolekute otsustest ja asutajaliikmete soovitustest.
14. Juhatuse liige on teovõimeline füüsiline isik. Juhatus on viie kuni kaheksa liikmeline.
15. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse liikmed peavad olema Ühingu liikmed.
16. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.
17. Juhatuse esimees esindab Ühingut üksi, juhatuse liikmed esindavad Ühingut kolmekesi.
18. Juhatuse liige ei saa anda oma kohustuste täitmist kolmandatele isikutele, tal on õigus
nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
19. Juhatuse liiget saab tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või
võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul olulisel põhjusel.
20. Juhatuse pädevus on:
20.1. Ühingu tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine.
20.2. Ühingu liikmeks saamise ja väljaastumise taotluse läbivaatamine.
20.3. Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine.
20.4. Ühingu asjaajamise korraldamine.
20.5. Ühingu kodukorra kinnitamine.
20.6. Majandusaasta eelarve, tegevuskava, samuti majandusaasta aruande koostamine ja
üldkoosolekule esitamine.20.7. Ühingu tegevjuhi töölevõtmine ning töölepingu lõpetamine ja tema volituste
kindlaksmääramine.
20.8. Ühingu juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku
ainupädevusse.
20.9. Ühingu juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel vastavalt
vajadusele kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Koosolek kutsutakse kokku ka juhatuse
liikme või tegevjuhi nõudmisel. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pooled
tema liikmetest.
20.10. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt,
otsustab juhatuse esimehe hääl.
20.11. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal
olnud juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada
kirjalik eriarvamus, mis lisatakse protokollile.
20.12. Juhatuse tegevuse vahelisel perioodil korraldab Ühingu tegevust juhatuse esimees .
20.13. Kui juhatus ei ole tööle võtnud tegevjuhti, juhib alaliselt Ühingu jooksvat tegevust
juhatuse esimees.


VII Ühingu vara ja vahendid.


1. Ühingu omanduses on igasugune vara, mis on vajalik püstitatud eesmärkide
elluviimiseks.
2. Ühingu vara ja vahendid moodustavad:
2.1. Põhi – ja käibevahendid.
2.2. Pangaarvel ja kassas olev raha.
2.3. Sisseastumis- ja liikmemaksud.
2.4. Riigi – ja kohaliku eelarve eraldised.
2.5. Varalised annetused ja eraldused.
2.6. Muud laekumised, mis tekivad ühingu põhikirjalisel tegevusel.
3. Ühing peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust.
VIII Ühingu tegevuse lõpetamine.
1. Ühing on asutatud määramata ajaks.
2. Ühingu tegevus lõpetatakse ühingu liikmete üldkoosoleku otsuse alusel ning seaduses
ettenähtud alustel.
3. Ühingu tegevuse lõpetamisel üldkoosoleku otsuse alusel on likvideerijaks juhataja kui
tegevuse lõpetamise otsustamisel ei määrata teisi likvideerijaid.
4. Nõuete rahuldamisest järelejäänud vara kasutamise ja jaotamise otsustab üldkoosolek.
Käesolev põhikiri on kinnitatud 25. aprillil 2000.a.
Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 04. märtsist 2010 (protokoll nr 1).
Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 02. mail 2013 (protokoll nr 1)
/allkirjastatud digitaalselt/
………………………….
Juhatuse esimees